Engers Frimerker
  din partner ved kjøp og salg
  HJEM    FRIMERKEAUKSJONER    HVORDAN KJØPE & SELGE    ÅRSPLAN    PRISLISTE    ATTESTASJONER    OM OSS    KONTAKT OSS

Kjøp

Salg

FAQ


Auksjonsbetingelser

1.
Auksjonen er offentlig. De angitte priser er utropspriser (ikke minstepriser). Enkelte objekt har dog minstepriser i nærheten av utropsprisen. Bud under 90% av utropsprisen godtas ikke.

2.
Alle avgitte bud er bindende. Ved bud for andre er budgiveren ansvarlig. Auksjonarius kan utlyse ny budgiving i salen dersom det oppstår uklarhet om tilslaget, eller dersom auksjonarius eller auksjonsfirmaets kommisjonær for skriftlige bud har oversett en budgiver og dette fortsatt kan gjøres mens alle interessenter er tilstede. Ut over dette er auksjonæren ikke ansvarlig for eventuelle feil eller uteglemmelser.

2a.
Auksjonarius kan, dersom et objekt er beheftet med ikke beskrevne mangler, bestemme at skriftlige bud skal strykes og objektet bys ut i salen med korrekt beskrivelse, eller han kan trekke objektet. Denne avgjørelsen baseres på skjønn og kan ikke påklages.

3.
Objektet betraktes som solgt til høystbydende. Dersom høyeste skriftlige bud ligger mer enn 10% over nesthøyeste bud, vil forskjellen bli redusert til 10%. Ved like skriftlige bud tilfaller tilslaget det bud som er kommet auksjonsfimaet først i hende. Kjøperen betaler i tillegg 20% salær. Salget er avgiftsfritt.

4.
Budgiving dirigeres av auksjonarius etter følgende skala:
Nkr 10,- fra Nkr 100,- til Nkr 300,-
Nkr 25,- fra Nkr 300,- til Nkr 500,-
Nkr 50,- fra Nkr 500,- til Nkr 1000,-
Nkr 100,- fra Nkr 1000,- til Nkr 3000,-
Nkr 250,- fra Nkr 3000,- til Nkr 10000,-
Nkr 500,- fra Nkr 10000,- til Nkr 25000,-
Nkr 1000,- over Nkr 25000,-

5.
Betaling for kjøpte objekter skjer kontant. Ved skriflig bud sendes objektene mot postoppkrav eller forhåndsfaktura, hvis intet annet er avtalt. Porto og forsikring er ekstra. I tilfelle av tap av eller skade på objekter under postgangen vil auksjonæren opptre som mellommann mellom kjøperen og forsikringsselskapet, men vil ikke være ansvarlig for forsikringsutbetaling før forsikringsselskapet har avgjort saken.

6a.
Reklamasjoner må gjøres innen 10 dager etter utsendelsen, dersom ikke særlige postale forhold tilsier utsettelse. Kun skriftlige reklamasjoner godtas. Synlige defekter på foto, eller beskrevne defekter kan ikke legges til grunn for reklamasjon. Lots inneholdende mer enn 3 merker kan ikke reklameres, såfremt ikke beskrivelsen inneholder vesentlige feilaktigheter. Divergerende kvalitetsoppfatning er for slike lots ikke reklamasjonsgrunn. Trykkfeil gir reklamasjonsrett.

6b.
Betalingsfristen er 10 dager, - gjelder også innløsing av postoppkrav. Ved forsinket innbetaling tapes all reklamasjonsrett. Fakturaer som ikke er betalt 30 dgr. etter fakturadato, pålegges renter og purregebyr, - minimum kr. 25,-, og etter 6 uker går fakturaen til inkasso. Kjøpere som ikke overholder betalingsfristen, vil måtte regne med å få objektene i postoppkrav neste gang, dersom budgiving godtas. Alle objekt er selgers (innleverers) eiendom inntil full betaling er skjedd. Selger forbeholder seg rett til å ta pant i de solgte objekter for ethvert mellomværende der hvor kjøper har fått utlevert objektene før betaling. Ved insolvens kan slike objekter kreves tilbakelevert.

6c.
Ved manglende innløsing av forhåndsfaktura eller postoppkrav skal auksjonæren 6 uker etter auksjonen stå fritt til eventuelt å selge objektene til andre kjøpere, og den opprinnelige kjøper holdes ansvarlig for både eventuelt tap ved lavere salgspris og renter og omkostninger som måtte være påløpt.

6d.
Kjøpere som ønsker attester på objekter plikter å gjøre oppmerksom på dette ved avgivelse av bud, og dersom attesteringen tar mer enn 5 uker etter auksjonsdato, må dette meldes særskilt. Uten slik melding vil ikke objektene kunne reklameres selv om attestatøren skulle finne feil og mangler som ikke er beskrevet i katalogen.

7.
Avgivelse av skriftlige eller muntlige bud innebærer godkjennelse av ovenstående.
 

Siste nytt
Internasjonale frimerkeauksjoner siden 1977
Medlem av: International federation of stamp dealers' association, Norwegian philatelic Federation, Norske Frimerkehandler Forening (NFHF) og Philatelic traders' society (PTS).